Connexion

Connexion S'enregistrer

ConnexionFALY NY LANITRA MANONTOLO
RAHA MISY MPANOTA IRAY MIBEBAKA

 

Il y a de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle

«Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.» (Lioka 15.10)

Tany USA, nisy renim-pianakaviana iray niteraka zazalahy kely. Vao 3 taona monja io zanany io dia nentin’ny rainy nitsoaka niala tao an-trano io zanany io. Lasa nitsoaka tany Mexique ilay ray niaraka tamin’ilay zaza 3 taona ary nipetraka tany. Nanao ny hevitra rehetra ilay renim-pianakaviana nikaroka io zanany io. 15 taona taty aoriana vao hitany io zanany io. Tamin’ny fomba ahoana no nahitany io zanany io, hoy isika ? I Jonathan no anaran’ilay zazalahy kely. Nandritra izay 15 taona izay, i Hope Holland, anaran’ilay renim-pianakaviana, dia tsy nitsahatra nijery internet sy facebook sao, indray andro any, hahita ny sarin-janany tamin’ny mbola kely izy. Tany Mexique nisy azy koa i Jonathan, rehefa nahatsiaro saina dia nanomboka nikaroka ny reniny. Naparitany tamin’ny internet sy ny facebook ny sariny tamin’ny mbola kely, ary nino izy fa rehefa hahita io sarina tamin’ny mbola kely io ny reniny dia ho fantany. 15 taona taty aoriana dia hitan-dreniny tamin’ny facebook ny sarin-janany, ary izay no nifankahitan’izy mianaka indray, 15 taona taty aoriana. Fifaliana tsy nisy toy izany tamin’ny fifankahitan’izy mianaka, tena ranomasom-pifaliana. Hitany indray ny zanany izay efa very an-taonany maro ; hitany indray ny reniny izay tsy hitany an-taonany maro.

Ry havana, isika olombelona izao aza, faly ary tena faly tahaka izany raha mahita indray ilay zanantsika efa very ela, mainka fa Andriamanitra. Tena fifaliana lehibe ho an’ny lanitra manontolo raha misy mpanota iray miverina ao an-tranon’ny Rainy, raha misy mpanota iray mibebaka. Izany no hafatra tian’ny Tompontsika ampitaina anio, araka izay hita ao amin’ny Lioka 15.10 : «Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.». FALY NY LANITRA MANONTOLO RAHA MISY MPANOTA IRAY MIBEBAKA.

Fanazavana

Nihaino ny fampianaran’i Jesoa ny mpamory hetra rehetra (collecteurs des impôts).

Diary

Sekoly Alahady LEHIBE

Sekoly Alahady
an'OLON-DEHIBE

Ecole du Dimanche
ADULTE

LESONA S.A LEHIBE

1 Jean 2.3-5

1 Jean 2.3-5

 bible-meditation

Voici comment
nous savons que
nous connaissons le CHRIST ...
Suite ...

Ecole du Dimanche ADLUTE

 

VERS LE HAUT