Atalata 22 Novambra

Soratra Masina ho an’ny herinandro
Salamo 35.23
Mahatsiarova, ka mifohaza ho amin'ny fitsaràna ahy, O Andriamanitro sy Tompoko ! mifohaza ho amin'ny adiko.

Mana Isan'Andro
Atalata 22 Novambra 2022

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra.
Matio 4.4

2 Tantara 21.1-20
Ny nahafatesan'i Josafata sy ny nanjakan'i Jehorama zanany
1Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-Tanànan'i Davida izy ; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. 2Ary nanan-drahalahy, zanak'i Josafata, koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia ; ireo rehetra ireo no zanak'i Josafata, mpanjakan'ny Isiraely. 3Ary nomen-drainy harena betsaka ireo, dia volafotsy sy volamena ary zava-tsoa mbamin'ny tanàna sasany mimanda tany Joda ; fa ny fanjakana kosa dia nomeny an'i Jehorama, satria izy no lahimatoa. 4Ary raha vao nanjaka tamin'ny fanjakan'ny rainy Jehorama, dia nitombo hery izy ka namono ny rahalahiny rehetra mbamin'ny mpanapaka sasany tamin'ny Isiraely koa tamin'ny sabatra. 5Roa amby telo-polo taona Jehorama, fony izy vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerosalema. 6Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'ny Isiraely izy, dia tahaka ny nataon'ny taranak'i Ahaba fa zanakavavin'i Ahaba no vadiny, eny, nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy. 7Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny taranak'i Davida noho ny fanekena nataony tamin'i Davida sy ny nilazany fa homeny jiro mandrakizay izy mbamin'ny taranany. 8Tamin'ny andron'i Jehorama no niodinan'ny Edomita ka tsy nanoa ny Joda, fa nanangana mpanjaka ho azy izy. 9Ka dia nivoaka Jehorama sy ireo mpanjaka nitondra ny kalesiny rehetra ; ary nanaovany latsak'alina ny Edomita izay nanodidina azy sy ny komandin'ny kalesy. 10Nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanoa ny Joda ihany ambaraka androany. Ary tamin'izany andro izany Libna koa niodina tsy nety nanoa an'i Jehorama, satria efa nahafoy an'i Jehovah, Andriamanitra ny razany, izy. 11Ary nanao fitoerana avo teny an-tendrombohitr'i Joda koa izy sady nampijangajanga ny mponina tany Jerosalema ary nitaona ny Joda mangingina hanao izany.
12Ary nisy taratasy avy tamin'i Elia mpaminany tonga tao aminy nanao hoe : Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitr'i Davida rainao : Noho ny tsy nandehananao tamin'ny lalan'i Josafata rainao, na ny lalan'i Asa, mpanjakan'ny Joda, 13fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'ny Isiraely kosa ianao ka nampijangajanga ny Joda sy ny mponina any Jerosalema toy ny fijangajangan'ny taranak'i Ahaba, sady novonoinao koa ny rahalahinao nateraky ny rainao, izay tsara noho ianao, 14dia, indro, hasian'i Jehovah areti-

Diary

Lettre Mensuelle

 

VERS LE HAUT