Alahady 20 Novambra

Soratra Masina ho an’ny herinandro
Asan’ny apostoly 24.21b
…Ny amin'ny fitsanganan'ny maty no itsarana ahy eto anatrehanareo anio.

Mana Isan'Andro
Alahady 20 Novambra 2022

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra.
Matio 4.4

2 Tantara 20.1-19
Filazana fohifohy ny amin'ny nanjakan'i Josafata
1Ary nony afaka izany, dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranak'i Moaba sy ny taranak'i Amona mbamin'ny any ankoatry ny Amonita. 2Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe : Indreo, misy olona betsaka avy any an-dafin'ny ranomasina, dia avy any Syria, ho avy hiady aminao ; ary indreo izy ao Hazezon-tamara (Enjedy izany). 3Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadian-kanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. 4Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah ; eny, avy tamin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy. 5Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema, Tao amin'ny tranon'i Jehovah, teo anoloan'ny kianja vaovao, 6ka nanao hoe : Ry Jehovah ô, Andriamanitry ny razanay, tsy Hianao va no Andriamanitra any an-danitra ? Eny, Hianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana Anao. 7Ry Andriamanitray ô, tsy Hianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Isiraely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao ? 8Ary nonina tatỳ izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe : 9Raha manjo anay ny loza, na sabatra, na famaliana, na areti-mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay (fa ny anaranao no amin'ity trano ity) ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay, dia hihaino Hianao ka hamonjy. 10Koa indreo ny taranak'i Amona sy Moaba ary ny avy any an-tendrombohitra, Seira, dia ilay tsy navelanao hotafihin'ny Isiraely, fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ka nivily fa tsy nandringana azy ; 11nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy handroaka anay amin'ny lova nomenao anay. 12Ry Andriamanitray ô, tsy hitsara azy va Hianao ? Fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo, izay avy hamely anay, koa tsy hitanay izay hataonay ; fa Hianao no andrandrain'ny masonay. 13Ary ny Joda rehetra mbamin'ny vadiny aman-janany koa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehovah. 14Ary Jahaziela, zanak'i Zakaria, zanak'i Benaia, zanak'i Jeiela, zanak'i Matania, Levita amin'ny taranak'i Asafa, dia voatsindrin'ny Fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana 15ka nanao hoe : Mihainoa ianareo, ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema, ary ianao, ry Josafata mpanjaka : Izao no lazain'i Jehovah

Diary

Lettre Mensuelle

 

VERS LE HAUT