Atalata 30 Aprily

Connexion

Connexion S'enregistrer

ConnexionMana Isan'Andro
Atalata 30 Aprily 2019

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra.
Matio 4.4

Jeremia 2.20-37
20Fa hatramin'ny ela no efa nanapahanao ny zioga taminao sy efa nanitosanao ny fatoranao, ka hoy ianao : Tsy hety hanompo aho ; Nefa teny amin'ny havoana andrandraina sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra no nandrianao nijangajanganao. 21Fa Izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra, dia rantsana tsara avokoa ; Ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa ? 22Fa na dia misasa sirahazo aza ianao ka maka lavenona betsaka hanadiovana anao, ny helokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany, hoy Jehovah Tompo. 23Ahoana no anaovanao hoe : Tsy nanao izay nahaloto ahy aho, tsy nanaraka ireo Bala aho ? Hevero ny nalehanao tany amin'ilay lohasaha, fantaro izay nataonao, ry ramevavavy haingam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany, 24Sy ry borikivavi-dia tamàna any an-efitra, izay manimbolo ny rivotra noho ny faniriany ; Ary ny fahamaimaizany iza no mahasakana azy ? Izay rehetra mitady azy dia tsy ho sasa-poana ; Fa amin'ny volany no hahitany azy. 25Aza esorina ny kapa amin'ny tongotrao ; Ary aoka tsy ho maina ny tendanao ; Nefa hoy ianao : Tsy misy fanantenana ; Tsia ! fa ny hafa no tiako, ka dia hanaraka azy aho. 26Toy ny fangaihain'ny mpangalatra, raha azo, dia toy izany ny fangaihain'ny taranak'Isiraely, eny, izy sy ny mpanjakany sy ny lehibeny sy ny mpisorony ary ny mpaminaniny, 27Dia izay manao amin'ny tapa-kazo hoe : Raiko ianao, ary amin'ny vato hoe : Hianao no niteraka ahy ; Fa efa niamboho Ahy izy ka tsy nanatrika Ahy ; Nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia vao hanao hoe izy : Mitsangàna, ka vonjeo izahay. 28Fa aiza ireny andriamanitrao izay nataonao ho anao ? Aoka hitsangana ireny, raha mahavonjy anao amin'ny andro fahorianao fa araka ny isan'ny tanànanao, ry Joda, no isan'ny andriamanitrao. 29Nahoana no mifandahatra amiko ianareo ? Fa samy efa niodina tamiko ianareo rehetra, hoy Jehovah. 30Foana ny namelezako ny zanakareo, fa tsy zaka nanarina izy ; Ny sabatrareo nandringana ny mpaminaninareo, toy ny liona mamiravira. 31Ry taranaka, dinihonareo ny tenin'i Jehovah ! Moa efa nanjary tany efitra ho an'ny Isiraely va Aho, na tany maizim-pito ? Nahoana ny oloko no manao hoe : Afaka mikarenjy izahay ka tsy hankany aminao intsony ? 32Hanadino ny firàvany va ny virijina, na hanadino ny fehin-kibony misy haingony va ny ampakarina ? Nefa tsy hita isa ny andro nanadinoan'ny oloko Ahy. 33Kanto izany fandehanao hitady fitia izany, ka zarinao ho amin'ny ratsy ny dianao ! 34Ary koa eo an-tsisin-dambanao no ahitana ny ran'ny olona malahelo izay tsy manan-tsiny, tsy tamin'ny tami-trano no nahazoanao azy, fa tamin'izany rehetra izany. 35Nefa hoy ianao : Tsy manan-tsiny aho, efa afaka amiko tokoa ny fahatezerany. Indro, hifandahatra aminao Aho noho ny anaovanao hoe : Tsy nanota aho. 36Nahoana ianao no maika hanova ny alehanao ? Fa ho menatra noho ny amin'i Egypta koa ianao, toy ny nahamenaranao noho ny amin'i Asyria. 37Izany koa dia hialanao, ka hiloloha tanana ianao ; Fa nolavin'i Jehovah ny tokinao, ka tsy hambinina amin'ireo ianao.

Hojerentsika hoe inona no fahamarinana azoko raisina
avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao ?

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazana omen'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly :

Diary

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
31

MESSAGES du livre de Jean

1 Jean 2.3-5

1 Jean 2.3-5

 bible-meditation

Voici comment
nous savons que
nous connaissons le CHRIST ...
Suite ...

 

VERS LE HAUT