Alatsinainy 29 Aprily

Connexion

Connexion S'enregistrer

ConnexionMana Isan'Andro
Alatsinainy 29 Aprily 2019

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra.
Matio 4.4

Jeremia 2.1-19
Ny fivadihan’ny Isiraely ampitahaina amin’ny tsi-fiovan’ny fitiavan’Andriamanitra
1Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe : 2Mandehana, ka miantsoa eo anatrehan'i Jerosalema hoe : Izao no lazain'i Jehovah : Tsaroako ny niraiketan'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony ianao vao nampakarina, dia ilay nanarahanao Ahy tany an-efitra, teny amin'ny tany tsy mbola nifafy zavatra ; 3Masina ho an'i Jehovah ny Isiraely sady santatra amin'ny vokany ; Izay rehetra nihinana azy dia nohelohina, ny loza no nanjo ireny, hoy Jehovah. 4Mihainoa ny tenin'i Jehovah, ry taranak'i Jakoba, sy ianareo, ry fokony rehetra amin'ny taranak'Isiraely ! 5Izao no lazain'i Jehovah : Inona moa no tsy marina hitan'ny razanareo tamiko, no dia nanalavitra Ahy izy sady nanaraka ny zava-poana, ka dia tonga zava-poana koa izy ? 6Ary izy tsy nanao hoe : Aiza Jehovah Izay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egypta sady nitarika antsika tany an-efitra, dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karankaina sady aloky ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan'olona akory na nonenan'olona ? 7Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra Aho, mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy ; Kanjo nony tafiditra ianareo, dia nolotoinareo ny taniko, sady novetavetainareo ny lovako. 8Ny mpisorona tsy nanao hoe : Aiza Jehovah ? Ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalala Ahy ; Ny mpitondra koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'i Bala ka nanaraka ireny tsy mahasoa. 9Koa mbola hifandahatra aminareo Aho, hoy Jehovah, sy hiady amin'ny zafinareo koa. 10Fa mità ho any amin'ny moron-dranomasin'i Kitima, ka izahao, ary maniraha ho any Kedara, ka diniho tsara, dia aoka ho hitanareo na mba efa nisy toy izao, na tsia : 11Moa nisy firenena efa nanova ny andriamaniny va ? Nefa ireny dia tsy Andriamanitra akory. Fa ny oloko kosa efa nanakalo ny voninahiny tamin'ireny tsy mahasoa ireny. 12Talanjona amin'izany ry lanitra ! Ary matahora, ka mangorohoroa indrindra, ianareo ! hoy Jehovah ; 13Fa zava-dratsy roa loha no nataon'ny oloko : Efa nahafoy Ahy, loharanon'aina, izy ka nihady lavaka famorian-drano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitriatriatra tsy mahatan-drano. 14Moa mpanompo va Isiraely ? Ompikely va izy ? Koa nahoana no voababo izy ? 15Hamely azy no ampieronan'ny liona tanora sy amoahany feo ka mahatonga ny taniny ho lao nodorana ny tanànany, ka tsy nisy mponina. 16Ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadihady ny tampon-dohanao. 17Moa tsy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao tamin'ny andro nitondrany anao teny an-dalana va no nahatonga izany taminao ? 18Koa inona no anton'ny ankanesanao amin'ny lalana mankany Egypta Hisotro ny ranon'i Sihora ? Ary inona no anton'ny ankanesanao amin'ny lalana mankany Asyria hisotro ny rano amin'ny Ony ? 19Ny haratsianao no anafaizana anao, ary ny fihodinanao no ananarana anao; Koa fantaro sy hevero fa ratsy sady mangidy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao sy ny tsy nisian'ny tahotrao Ahy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.

Hojerentsika ao anatin'izany ny hoe
inona no ampianariny momba ny olombelona ?
inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ?

Diary

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
31

MESSAGES du livre de Jean

1 Jean 2.3-5

1 Jean 2.3-5

 bible-meditation

Voici comment
nous savons que
nous connaissons le CHRIST ...
Suite ...

 

VERS LE HAUT