Alarobia 1 May

Connexion

Connexion S'enregistrer

ConnexionMana Isan'Andro
Alarobia 1 May 2019

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra.
Matio 4.4

Jeremia 3.1-13
1Fa hoy Izy : Raha misy lehilahy misao-bady, ary efa miala ravehivavy ka vadin'olon-kafa, moa mahazo miverina aminy indray va ralehilahy ? Tsy haloto tokoa va izany tany izany ? Fa ianao dia efa nijangajanga tamin-tsakaiza maro, ka moa hahazo miverina amiko va ianao ? hoy Jehovah. 2Andrandrao amin'ny tendrombohitra mangadihady ny masonao, ka jereo. Taiza no tsy nandrian'olona taminao ? Teny an-dalambe no niandrasanao azy toy ny Arabo any an-efitra ; Ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao no nandotoanao ny tany, 3Ka dia voasakana ny orana mivatravatra, sady tsy tonga ny fara-orana ; Ary ny handrinao dia handrin'ny vehivavy janga ka tsy manan-kenatra. 4Moa tsy hitaraina amiko va ianao amin'izao sisa izao hoe : Ry Raiko ô, Hianao no nahazatra ahy, hatry ny fony aho mbola tanora ? 5Ho tezitra mandrakizay va Izy ? Hitahiry fahatezerana hatamin'ny farany va Izy ? Indro, efa niteny toy izany ianao, nefa nanao izany ratsy izany ihany ka nahatanteraka izany.
Ny amin’ny nanariana ny Isiraely, sy ny mbola handraisana azy indray
6Ary hoy Jehovah tamiko tamin'ny andro nanjakan'i Josia mpanjaka : Moa efa hitanao va izay nataon'Isiraely mpiodina ? Niakatra ho eny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy ho eny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy ka nijangajanga teny. 7Ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra izany izy, dia hiverina amiko. Kanjo tsy niverina izy. Ary Joda mpivadika rahavaviny dia nahita izany. 8Ary hitako fa na dia efa nisaorako aza Isiraely mpiodina ka nomeko taratasy fisaorana noho ny fijangajangana, dia tsy nety natahotra Joda mpivadika rahavaviny na dia izany aza, fa nandeha nijangajanga koa izy. 9Ary tamin'ny fihorakorahan'ny fijangajangany no nandotoany ny tany, ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny hazo izy. 10Fa na dia izany rehetra izany aza dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika rahavaviny, fa tamin'ny fihatsaram-belatsihy ihany, hoy Jehovah. 11Ary hoy Jehovah tamiko : Isiraely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa noho Joda mpivadika. 12Mandehana, ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe : Miverena ianao, ry Isiraely mpiodina, hoy Jehovah ; Tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho ; Fa mamindra fo Aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. 13Kanefa kosa ekeo ny helokao, fa tamin'i Jehovah Andriamanitrao no niodinanao, ary nivezivezy nankany amin'ny hafa ianao. Teny ambanin'ny hazo maitso rehetra, fa tsy mba nihaino ny feoko ianareo, hoy Jehovah.

Hojerentsika ao anatin'io ny hoe
inona no baiko mipetraka
sy ny fomba tokony hankatoavako eo amin'ny fiainako ?
sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina
avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao ?

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly :

MANDRESY NY FAHARATSIANA

Diary

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
31

MESSAGES du livre de Jean

1 Jean 2.3-5

1 Jean 2.3-5

 bible-meditation

Voici comment
nous savons que
nous connaissons le CHRIST ...
Suite ...

 

VERS LE HAUT