Alahady 2 Aogositra

Connexion

Connexion S'enregistrer

ConnexionSoratra Masina ho an’ny herinandro
Mpitsara 3.4
Ary nentina hizaha toetra ny Isiraely ireo mba hahalalana na hihaino ny didin'i Jehovah, izay nasainy nandidian'i Mosesy ny razany, izy, na tsia.

Mana Isan'Andro
Alahady 2 Aogositra 2020

Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra.
Matio 4.4

Mpitsara 5.16-31
16Nahoana ianao no nitoetra teo anelanelan'ny vala, hihainoanao ny feon-tsodina any amin'ny ondry ? Lehibe ny fiheverana am-po teny amin'ny sakeli-dranon'i Robena ! 17Gileada nitoetra tany an-dafin'i Jordana ; Ary nahoana Dana no nitoetra tany an-tsambo ? Asera nitoetra tany amoron-dranomasina, Ary teny amin'ny fitodiany no nipetrahany. 18Zebolona dia firenena nanao tsinontsinona ny ainy, na dia ho faty aza, Ary Naftaly koa teo amin'ny fitoerana avo any an-tsaha. 19Tonga ireo mpanjaka ka niady, eny, niady tao Tanaka ireo mpanjakan'i Kanana, dia teo anilan'ny ranon'i Megido ; Tsy nisy volafotsy azony ho babo. 20Avy tany an-danitra no nisy ady : ny kintana tamin'ny nalehany niady tamin'i Sisera. 21Ny ony Kisona nipaoka azy, Izany ony ela izany, dia ny ony Kisona. Mandrosoa amin-kery ianao, ry fanahiko ! 22Tamin'izany dia nikatrokatroka ny kitron-tsoavaly noho ny fihazakazaka, dia ny fihazakazaky ny maheriny. 23Ozony Meroza, hoy Ilay Anjelin'i Jehovah, Ozony dia ozòny ny mponina ao, Satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehovah izy, eny, tsy nanampy an'i Jehovah hamely ny mahery. 24Hotahina mihoatra noho ny vehivavy anie Jaela, vadin'i Hebera Kenita ; Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy. 25Rano no nangatahin-dralehilahy, fa ronono aza no nomeny azy ; Teo an-dovian'andriana no nitondrany rononomandry. 26Ny tànany nandray ny tsima-day, Ary ny tànany ankavanana nandray ny tantanan'ny mpiasa, dia namely an'i Sisera tamin'ny tantanana izy ka nahavoa ny lohany ; Namely mafy izy, dia nahaboroaka ny fihirifany. 27Teo amin'ny tongo-dravehivavy no niondrehany nahalavoany niamparany, eny, teo amin'ny tongony no niondrehany nahalavoany teo amin'izay niondrehany no niamparan'ny fatiny. 28Tao amin'ny varavarankely no nitsirihan'ny renin'i Sisera ka niantsoantsoany mafy ; Eny, niantso tao amin'ny makarakara izy hoe : Nahoana no ela izato kalesiny vao tonga ? Nahoana no mitaredretra ny kodian'ny kalesiny ? 29Izay hendry tamin'ny andriambaviny no namaly azy, eny, ny tenany aza namaly hoe : 30Tsy efa mahita va izy ? Tsy mizara babo va izy ? Dia zazavavy iray na roa ho an'ny isan-dahy, Ary lamba samy hafa volo ho babon'i Sisera, Lamba roa samy hafa soratra ho eo am-bozon'ny nahazo babo. 31Ho levona tahaka izany anie ny fahavalonao rehetra, Jehovah ô ; Fa aoka izay tia Azy kosa ho tahaka ny masoandro, raha miposaka amin'ny heriny izy. Dia nandry ny tany efa-polo taona.

Hojerentsika amin'izany ny hoe
Inona no ampianariny momba ny olombelona ?
Inona no tsara alain-tahaka, na tsy tokony hatao ?

Diary

Lettre Mensuelle

 

VERS LE HAUT